خوشکار ف., فضلی ا., و لشگری ع. ر. “بررسی رابطه بین نسبت های مالی سودآوری و پیش بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, ج 3, ش 11, Oct. 1398, صص 1-21, https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/288.