منتی پ., رحیمی س., منصوری ف., و صفری ف. “بررسی توانمندیهای موردنیاز مدیران مدارس شهر ایلام”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, ج 1, ش 2, Aug. 1396, صص 47-56, https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/19.