شریف ب. “تاثير مولفه هاي آميخته بازاريابي بر مديريت استراتژيك برند به منظور بهبود ارزش ويژه برند‍‍”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, ج 1, ش 1, June 1396, صص 112-27, https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/1724.