لطیفی س. “مالیات، عامل محدود کننده کارآفرینی”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, ج 3, ش 11, Oct. 1398, صص 146-54, https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/1374.