[1]
ثامنی کیوانی ف. و فتوحی فشتمی ح., “تأثیرپذیری رفتار شهروندی سازمانی از جو حاکم بر سازمان (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان)”, majournal, ج 4, ش 15, صص 142-170, اکتبر 1399.