[1]
خوشکار ف., نظری ف., و عباسی س., “بررسی تأثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری و کیفیت حسابرسی بر تغییر حسابرس”, majournal, ج 4, ش 14, صص 40-59, سپتامبر 1399.