[1]
خوشکار ف., احمدی ف., و جعفرزاده خالدی ط., “بررسی رابطه میان اقلام تعهدی غیرعادی و جریانهای نقدی آتی با میانجیگری ریسک ورشکستگی”, majournal, ج 3, ش 11, صص 1-17, نوامبر 1398.