[1]
خوشکار ف., زارعی لاچینی ج., و ایوبی م., “بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت در شرکت های فعال عرضه کننده محصولات بهداشتی”, majournal, ج 3, ش 11, صص 69-86, نوامبر 1398.