[1]
صاحبی پور پ. و فاتحی ی., “سطح بندی شاخص های موثر بر حداکثر سازی سود در شرکت های بیمه با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)”, majournal, ج 3, ش 11, صص 67-80, اکتبر 1398.