[1]
خوشکار ف., رستمی س., و خنده م., “رابطه حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی”, majournal, ج 3, ش 11, صص 35-51, نوامبر 1398.