[1]
خوشکار ف., فضلی ا., و لشگری ع. ر., “بررسی رابطه بین نسبت های مالی سودآوری و پیش بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران”, majournal, ج 3, ش 11, صص 1-21, اکتبر 1398.