[1]
فخری م., پازکی ع., و خوشکار ف., “بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی”, majournal, ج 3, ش 11, صص 22-41, اکتبر 1398.