[1]
نیازی م. و حجازی ر., “سنجش اثرات عدم اطمینان محیطی بر سود عملیاتی و تأمین مالی از سیستم های بانکی شرکت های صنعت خودرو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”, majournal, ج 3, ش 11, صص 42-52, اکتبر 1398.