[1]
منتی پ., رحیمی س., منصوری ف., و صفری ف., “بررسی توانمندیهای موردنیاز مدیران مدارس شهر ایلام”, majournal, ج 1, ش 2, صص 47-56, آگوست 1396.