[1]
ربیعی خ., فتوحی فشتمی ح., و فتوحی فشتمی ع., “بررسی نقش تسهیلات مالی در کارایی سرمایه‌گذاری با تأکید بر نقش هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”, majournal, ج 4, ش 14, صص 176-193, جولای 1399.