[1]
رحیمی غ. و مظاهری راد ح., “مطالعه توصیفی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر سکوت در بین کارکنان سازمان ها”, majournal, ج 1, ش 1, صص 35-54, می 1396.