جوان امانی و., بابازاده م. و طاهری ثانی ز. (1400) “بررسي تأثير و اولویت بندی ابعاد مديريت دانش بر اجراي موفق تجارت الكترونيك در صنعت ارتباطات (مطالعه موردی: هلدینگ فناپ)”, نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 5(16), صص 48-71. قابل دسترس در: https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/678 (دسترسی: 21می2024).