رضایی ع. ا. و اعظمی م. (1400) “بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر ارتقاء و توسعه صنعت گردشگری همدان”, نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 5(16), صص 25-35. قابل دسترس در: https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/655 (دسترسی: 27فوریه2024).