ثامنی کیوانی ف. و فتوحی فشتمی ح. (1399) “موانع توسعه اقتصادی کشاورزی و بازرگانی منطقه اشکورات”, نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 4(15), صص 15-28. قابل دسترس در: https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/598 (دسترسی: 27فوریه2024).