خوشکار ف., نظری ف. و عباسی س. (1399) “بررسی تأثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری و کیفیت حسابرسی بر تغییر حسابرس”, نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 4(14), صص 40-59. قابل دسترس در: https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/552 (دسترسی: 27فوریه2024).