منتی پ., صفری ف., رحیمی س. و منصوری ف. (1396) “تأثیر مهارت‌های مدیران مدارس ابتدایی بر کیفیت عملکردی”, نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 1(3), صص 76-84. قابل دسترس در: https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/30 (دسترسی: 27فوریه2024).