خوشکار ف., فضلی ا. و لشگری ع. ر. (1398) “بررسی رابطه بین نسبت های مالی سودآوری و پیش بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران”, نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), صص 1-21. قابل دسترس در: https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/288 (دسترسی: 14آوریل2024).