خردیار س., فرزانه م. و صفری م. (1398) “تاثیر شوک نقدینگی بر رابطه بین ریسک بازار و بازده سهام”, نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), صص 18-33. قابل دسترس در: https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/273 (دسترسی: 18جولای2024).