منتی پ., رحیمی س., منصوری ف. و صفری ف. (1396) “بررسی توانمندیهای موردنیاز مدیران مدارس شهر ایلام”, نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 1(2), صص 47-56. قابل دسترس در: https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/19 (دسترسی: 27فوریه2024).