رحیمی غ. و مظاهری راد ح. (1396) “مطالعه توصیفی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر سکوت در بین کارکنان سازمان ها”, نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 1(1), صص 35-54. قابل دسترس در: https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/12 (دسترسی: 3دسامبر2023).