ثامنی کیوانی فرشاد, و فتوحی فشتمی حسن. 1399. “موانع توسعه اقتصادی کشاورزی و بازرگانی منطقه اشکورات”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری 4 (15), 15-28. https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/598.