دادبخش شهریار, رنگریز حسن, شهریاری سلطانعلی, و موسی زاده اورنج سعید. 1399. “شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش سازمان به کارآفرینی با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی پارس)”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری 4 (12), 42-60. https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/351.