دولتخواه امیر, واعظ سیدعلی, و بصیرت مهدی. 1398. “کارایی سرمایه‌گذاری: مروری بر مفاهیم و مدل‌ها”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری 3 (11), 44-58. https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/312.