خوشکار فرزین, زارعی لاچینی جلال, و ایوبی موسی. 1398. “بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت در شرکت های فعال عرضه کننده محصولات بهداشتی”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری 3 (11), 69-86. https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/304.