منتی پرستو, صفری فاطمه, رحیمی سکینه, و منصوری فائزه. 1396. “تأثیر مهارت‌های مدیران مدارس ابتدایی بر کیفیت عملکردی”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری 1 (3), 76-84. https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/30.