صاحبی پور پیمان, و فاتحی یاسین. 1398. “سطح بندی شاخص های موثر بر حداکثر سازی سود در شرکت های بیمه با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری 3 (11), 67-80. https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/296.