خوشکار فرزین, رستمی سهیلا, و خنده مهناز. 1398. “رابطه حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری 3 (11), 35-51. https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/292.