خوشکار فرزین, فضلی اسماعیل, و لشگری علی رضا. 1398. “بررسی رابطه بین نسبت های مالی سودآوری و پیش بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری 3 (11), 1-21. https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/288.