منتی پرستو, رحیمی سکینه, منصوری فائزه, و صفری فاطمه. 1396. “بررسی توانمندیهای موردنیاز مدیران مدارس شهر ایلام”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری 1 (2), 47-56. https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/19.