شریف بهرام. 1396. “تاثير مولفه هاي آميخته بازاريابي بر مديريت استراتژيك برند به منظور بهبود ارزش ويژه برند‍‍”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری 1 (1), 112-27. https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/1724.