رضایی ع. ا.; اعظمی م. بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر ارتقاء و توسعه صنعت گردشگری همدان. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, v. 5, n. 16, p. 25-35, 1 jan. 1400.