دادبخش ش.; رنگریز ح.; شهریاری س.; موسی زاده اورنج س. شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش سازمان به کارآفرینی با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی پارس). نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, v. 4, n. 12, p. 42-60, 26 jan. 1399.