چهاردولی ع.; واحدی مقدم م. تجزیه و تحلیل مدلهای مرجع مدیریت راهبردی متناسب با سازمانهای ماموریت محور و بررسی نقش نظریه بازی ها در آنها. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, v. 3, n. 11, p. 72-90, 30 nov. 1398.