خوشکار ف.; احمدی ف.; جعفرزاده خالدی ط. بررسی رابطه میان اقلام تعهدی غیرعادی و جریانهای نقدی آتی با میانجیگری ریسک ورشکستگی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, v. 3, n. 11, p. 1-17, 7 nov. 1398.