خوشکار ف.; رستمی س.; خنده م. رابطه حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, v. 3, n. 11, p. 35-51, 5 nov. 1398.