خوشکار ف.; فضلی ا.; لشگری ع. ر. بررسی رابطه بین نسبت های مالی سودآوری و پیش بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, v. 3, n. 11, p. 1-21, 24 out. 1398.