گرجی زاده د.; مرادی ز.; شریف ز. تاثیر استراتژی های تجاری بر خوانایی صورت های مالی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, v. 3, n. 11, p. 53-72, 11 out. 1398.