یوسفی قلعه رودخانی م. بررسی چالش های صندوق بازنشستگی و ارایه راهکار های عملی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, v. 1, n. 1, p. 95-111, 22 maio 1396.