رضایی ع. ا., & اعظمی م. (1400). بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر ارتقاء و توسعه صنعت گردشگری همدان. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 5(16), 25-35. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/655