ثامنی کیوانی ف., & فتوحی فشتمی ح. (1399). موانع توسعه اقتصادی کشاورزی و بازرگانی منطقه اشکورات. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 4(15), 15-28. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/598