خوشکار ف., نظری ف., & عباسی س. (1399). بررسی تأثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری و کیفیت حسابرسی بر تغییر حسابرس. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 4(14), 40-59. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/552