میوه چی ل., & عدالتیان شهریاری ج. (1398). نقش کارآفرینی سبز بر عملکرد زیست محیطی «بر اساس مدل خود سازماندهی». نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 59-71. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/311