خوشکار ف., احمدی ف., & جعفرزاده خالدی ط. (1398). بررسی رابطه میان اقلام تعهدی غیرعادی و جریانهای نقدی آتی با میانجیگری ریسک ورشکستگی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 1-17. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/308