خوشکار ف., رستمی س., & خنده م. (1398). رابطه حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 35-51. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/292