خوشکار ف., فضلی ا., & لشگری ع. ر. (1398). بررسی رابطه بین نسبت های مالی سودآوری و پیش بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 1-21. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/288